RGJ RRI Conference 2024

The 2024 National RGJ and RRI conferences

การประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้โครงการปริญญาเอก กาญจนาภิเษก (คปก.) และโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย เพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปี 2567

ที่มาและความสำคัญของโครงการ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญโจทย์วิจัยที่แก้ปัญหาหรือเชื่อมโยงกับปัญหาของประเทศในทุกด้านในเชิงบูรณาการ องค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่สำคัญเพื่อต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึง สร้างบุคลากรทางการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาคุณภาพสูง ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และผลิตผลงานวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล และผลงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการ คปก. และ พวอ. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ โดยนักศึกษาซึ่งถือเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัย ได้มีเวทีระดับชาติในการนำเสนอผลงาน วช. และ สกสว. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย จึงมีความประสงค์จัดการประชุมวิชาการระดับชาติภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจําปี 2567 เพื่อให้นักศึกษา คปก. และ พวอ. ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ และเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์การวิจัยร่วมกับนักวิจัย คณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญ โดยการนําเสนอผลงานวิชาการดังกล่าวแบ่งกลุ่มสาขาตามองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) ใน 6 สาขาการวิจัย ได้แก่

  1. สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  2. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  4. สาขาเกษตรศาสตร์
  5. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์